Om Svenska Marathonsällskapet
 

 

   
       
 

Årsmöte 22 april 2017
 

 
 

 
       
 

Svenska Marathonsällskapets årsmötet 2017 kommer att hållas i Västerås i samband med Atea Mälarmaraton den 22 april kl 19

   
 

Plats: First hotel Plaza

   
       
 

Samma dag går första ATEA Mälarmarathon

   
 

   
   

 

Datum: Lördagen den 22 april 20162017
Plats: First Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10,
Tid: samling kl 18 med lite mat, årsmötet kl 19
 

Det är dags för Svenska Marathonsällskapets årsmöte som 2017 arrangeras i Västerås i samband med Atea Mälarmarathon. Datumet är lördagen den 22 april och årsmötet ligger på kvällen så att alla ska ha möjlighet att både springa loppet och gå på årsmötet.

Anmälan
För att kunna planera utrymme, mat och dryck till årsmötet ser vi tacksamt att du anmäler ditt deltagande i förväg. Det görs per e-mail till ordforande@marathonsallskapet.se eller per post (se adress nedan) senast den 8 april 2017.

Motioner till årsmötet
Varje medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionerna skall behandlas på årsmötet. Motioner skall vara i skriftlig form och inkomna till styrelsen senast den 25 mars 2017.
De sänds antingen per e-mail till motioner@marathonsallskapet.se eller per post (se adress nedan).

Förslag till val av styrelseledamöter och övriga funktionärer
Förslag till val av styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer skall framföras till Svenska Marathonsällskapets valberedning, som består av Robert Oldén (sammankallande), Tommy Lacandler och Peter Svensson. Valberedningen kan kontaktas per e-mail, valberedningen@marathonsallskapet.se, post (Robert Oldén, Finnebjersgatan 1, 233 63 Bara) eller per telefon, 073-09 77 803 (Robert Oldén). Förslag till val av funktionärer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2017.

Svenska Marathonsällskapet och dess styrelse har följande postadress:

Svenska Marathonsällskapet
Box 218
101 24 Stockholm
Passa på och planera in en heldag i löpningens tecken.

    Varmt välkomna till årsmötet den 22,
               styrelsen

   
       

 

 

Valberedning
Robert Oldén, sammankallande, Peter Svensson, Tommy Lacandler
   
 
Förtroendevalda som ska upp till omval är ordförande, 3 ordinarie i styrelsen, 2 st suppleanter i styrelsen samt revisorerna

Sammankallande i valberedningen är Rober Oldén som nås på mobilnr 073-09 77 803

Förslag till nya förtroendevalda skickas in till
'valberedning@ marathonsallskapet.se'. Förlaget ska vara valberedningen tillhanda senast 12 mars

 

   
       
  Inskickade motioner    
  Sista dagen för att skicka in motioner till styrelsen är den 25 mars. Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner som ska vara skriftliga.    
 

Inga motioner har skickats in / 2017-03-26

   
       
  Förslag till dagordning enligt Sällskapets stadgar.
      § 1 mötet öppnas av ordförande
      § 2 Frågan om mötet är behörigt utlyst.
      § 3 Fastställande av dagordningen.
      § 4 val av årsmötesordförande
      § 5 val av årsmötessekreterare.
      § 6 val av två st justeringsmän att jämte årsmötesordförande justera protokollet.
      § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
      § 8 Revisorernas berättelse
      § 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
      § 10 Godkännande av verksamhetsplanen för det kommande året.
      § 11 Godkännande av budget för det kommande året.
      § 12 Förslag från styrelsen.
      § 13 Val av funktionärer
                 - ordförande på ett år
                  - två-fyra styrelseledamöter för en tid av 2 år
                  - tre styrelseledamöter kvarstår ytterligare ett år
                  - en-tre suppleanter för en tid av 1 år
                  - två revisorer samt en suppleant
                  - valberedningen med sammankallande
      § 14 Motioner
      § 16 Mötet avslutas
 
     
     
 

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet!

 
 

Styrelsen

 
     
     

2017-03-27