Om Svenska Marathonsällskapet
 

 

Riktlinjer Valberedningen, antagna vid årsmötet 2015
 

   
 

1)

Valberedningen väljs årligen vid Svenska Marathonsällskapets (”Sällskapet”) årsmöte. Till valberedningen kan bara medlemmar i Sällskapet väljas. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende gentemot styrelsen.

2)

Valberedningen ska normalt bestå av minst två ledamöter valda av årsmötet, varav en sammankallande.  Undantagsvis kan årsmötet ge styrelsen i uppdrag att utse en eller flera ledamöter till valberedningen.

3)

Den sammankallande ledamoten ansvarar för att i god tid ta reda på vilka förtroendevalda som ska väljas på årsmötet.

4)

Valberedningen ska redovisa sitt förslag till förtroendevalda senast två veckor före årsmötet. Förslaget ska genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida och skickas per post till medlem som så begär.

5)

Förslag på nya förtroendevalda ska innehålla en kort presentation av de personer som föreslås nyväljas. För varje föreslagen förtroendevald ska det även redovisas det antal år som hon/han ska väljas på. I förslaget ska även anges namnen på de förtroendevalda vars mandatperiod löper till ett kommande årsmöte och som således inte är föremål för omval

6)

Namnen på valberedningens ledamöter ska så snart som möjligt efter årsmötet genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida. E-postadresser till samtliga ledamöter (alternativt en gemensam e-postadress till hela valberedningen) ska anges. Därutöver ska telefonnummer till åtminstone valberedningens sammankallande anges.

Dessa regler antogs vid Sällskapets årsmöte den 21 mars 2015 och gäller tills vidare.

 

 

   
2015-06-09