2015-06-12

 

 

Om Svenska Marathonsällskapet

  

 
Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Skriv ut stadgarna:

Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm.  

Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972.
Därefter har vissa ändringar och tillägg gjorts vid årsmötena

 

den 12 mars 1978

den 25 mars 1979

den 23 mars 1980

den 28 mars 1982

 

den 30 mars 1984

den 20 mars 1993

den 21 mars 1997

den 26 mars 1999

 

den 8 april 2000

den 14 april 2007

den 23 mars 2013

den 21 mars 2015

 

§1 Syfte
  Sällskapet har till syfte:
Att utgöra en kamratsammanslutning av långdistanslöpare och intresserade i syfte att bredda intresset för långdistanslöpning i allmänhet och maraton- och ultralöpning i synnerhet.
Att genom olika utmärkelser stimulera medlemmarna att deltaga i maraton- och ultralopp på olika orter i Sverige och i olika länder.
Att sprida kännedom om träningsmetoder, maraton- och ultralöpningens utveckling i såväl Sverige som internationellt.
Att genom olika åtgärder stimulera föreningar att anordna välarrangerade maraton- och ultralopp i Sverige.
   
§ 2 Medlemskap
 
Mom 1 Medlem i Sällskapet kan den bli som visar ett intresse för maraton- och/eller ultralöpning. Medlemskap i Sällskapet beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens syften. Medlemskap sökes skriftligen, samt genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften
Mom 2 Medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Sällskapet kan på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar reducerad medlemsavgift.
Mom 3 Medlem som vill utträda ur Sällskapet, gör skriftligen anmälan därom till Sällskapets styrelse.
Mom 4 Medlem som brutit mot dessa stadgar eller handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet. Uteslutning får dock inte ske förrän medlemmen skriftligen underrättats av styrelsen. Medlemmen har därefter att inom 21 dagar, räknat från den dag Sällskapets underrättelse avsändes, skriftligen till Sällskapets styrelse inkomma med yttrande i ärendet.
   
§ 3 Medlemsavgift
 
Mom 1 Ordinarie medlem erlägger en årlig avgift, som fastställes av ordinarie årsmöte. En lägre avgift, som också fastställes av årsmötet, utgår för familjemedlemmar, som inte önskar fler än ett exemplar av Sällskapets tidning. Minst en av familjemedlemmarna skall dock betala den fulla årsavgiften. En familjemedlem måste ha samma bostadsadress som en ordinarie medlem.
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 1 mars det år avgiften avser.
Mom 2 Medlemskapet anses förfalla om medlemmen inte erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften inom stipulerad tid.
   
§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår
  Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår
   
§ 5 Styrelsen
 
Mom 1 Styrelsen skall verka för Sällskapets framåtskridande och tillvarata dess intressen samt på ett rationellt sätt handha dess administration. Styrelsen består av ordförande och 4-8 övriga ordinarie ledamöter samt 1-4 suppleanter. Samtliga väljs vid ordinarie årsmöte av och bland röstberättigade medlemmar för den period som framgår av § 7 Mom 5.
Arbetsuppgifterna skall fördelas bland ledamöterna enligt styrelsens bestämmande på sådant sätt att Sällskapets intressen tillvaratas på effektivast möjliga sätt samtidigt som kontakten med medlemmarna säkerställs. Om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger bör arbetet med de grundläggande uppgifterna fördelas enligt Mom 2-9 nedan.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, medlemssekreterare, kassör, redaktör, utmärkelseansvarig, samordnare för ambassadörer samt fördelar övriga uppgifter på ledamöterna.
Styrelsen kan, då behov anses föreligga, adjungera ledamöter till vissa funktioner.
Styrelsen är skyldig att sammanträda när ordföranden anser att behov därtill föreligger eller när minst två av de ordinarie styrelseledamöterna så begär.
Kallelse till styrelsesammanträde skall normalt vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före sammanträdets hållande.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de ordinarie ledamöterna, ordföranden inräknad, är närvarande, förutsatt att samtliga ordinarie ledamöter är kallade till styrelsesammanträdet. Styrelseledamot kan även delta i styrelsens sammanträden på distans genom lämpligt kommunikationsmedia.
Styrelsesammanträde kan även avhållas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna. Protokollet skall undertecknas av var och en av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av styrelsesammanträde i denna ordning är att samtliga ledamöter biträder de beslut som fattas.
Mom 2 Ordföranden är Sällskapets officiella representant. Ordföranden är också sammankallande till styrelsesammanträden och skall leda styrelsens arbete och övervaka stadgarnas efterlevnad.
Mom 3 Vice ordföranden skall vid förfall för ordföranden utföra de arbetsuppgifter som normalt utförs av ordföranden enligt Mom 2.
Mom 4 Sekreteraren skall:
Föra protokoll vid styrelsens sammanträden
Förvara protokoll över styrelsens sammanträden
Registrera och förvara inkommande skrivelser
Underteckna utgående skrivelser, där inte särskilda skäl talar för att ordföranden bör svara för undertecknandet, och förvara kopior av dessa skrivelser.
Mom 5 Medlemssekreteraren skall:
Svara för handhavandet av Sällskapets medlemsregister och sörja för att detta kontinuerligt uppdateras
Svara för att material via detta register på ett billigt och effektivt sätt kan distribueras till medlemmarna
Samarbeta med kassören och påminna medlemmar om förfallna årsavgifter
Samarbeta med redaktören för distributionen av Sällskapets tidning.
Mom 6 Kassören skall:
Uppbära alla avgifter och anslag
Verkställa utbetalningar sedan dessa godkänts av styrelsen och räkningar attesterats av ordföranden
Handha Sällskapets räkenskaper och upprätta årsbokslut
Samarbeta med medlemssekreteraren angående förfallna årsavgifter och i frågor avseende medlemsregistret.
Mom 7 Redaktören skall:
Verka för att Sällskapets tidning utkommer med det stipulerade antal nummer per år som bestäms av styrelsen
Fortlöpande informera styrelsen och ansvarig utgivare om tidningens innehåll.
Mom 8 Samordnaren för ambassadörerna skall:
Vara ambassadörernas representant i Sällskapets styrelse
Verka för att ambassadörerna fullgör sina uppgifter vad gäller exempelvis kontakten med medlemmarna samt värvning av nya medlemmar i enlighet med de instruktioner som meddelas av Sällskapets styrelse
Verka för att rekrytera nya ambassadörer.
Mom 9 Utmärkelseansvarig skall:
Svara för att listor förs över vilka som erhållit Sällskapets utmärkelser
Svara för lagerhållningen av Sällskapets utmärkelser
Svara för försäljning till medlemmarna av Sällskapets utmärkelser till de priser som fastställts av styrelsen
Bevara dokumentation om reglerna för utdelning av Sällskapets olika utmärkelser.
   
§ 6 Revision
  Sällskapets räkenskaper skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra veckor och revisionsberättelsen avlämnad till styrelsen senast två veckor innan Sällskapets ordinarie årsmöte. Revisionen skall omfatta de ekonomiska räkenskaperna och årsbokslutet samt styrelsens förvaltning av sitt uppdrag i övrigt, speciellt i relation till av årsmötet godkänd verksamhetsplan och budget.
   
§ 7 Årsmöte
 
Mom 1 Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under perioden mars-maj.
Mom 2 Styrelsen är skyldig att sända ut kallelse till Sällskapets medlemmar senast fyra veckor före mötet genom utlysande på Sällskapets hemsida samt, om möjligt, även genom utlysande i Sällskapets tidning och/eller genom e-postutskick till samtliga medlemmar med känd e-postadress.
Mom 3 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Rösträtt äger samtliga medlemmar som erlagt den gällande medlemsavgiften. Rösträtt har även hedersmedlemmar.
Mom 4 Motionsrätt till årsmötet äger samtliga medlemmar. För att kunna tas upp till behandling vid årsmötet skall motionen skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötets hållande. Inkomna motioner skall genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida senast en vecka före årsmötets hållande. Styrelsen skall därvid ange huruvida styrelsen yrkar avslag eller tillstyrkande av de motioner som inkommit.
 
Mom 5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
  - Mötets öppnande
- Fråga om mötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordningen
- Val av mötesfunktionärer
- ordförande
- sekreterare
- två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser
- Godkännande av verksamhetsplan för det kommande året
- Godkännande av budget för det kommande året
- Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
- Förslag från styrelsen
- Val av funktionärer
- ordförande för en tid av 1 år
- två-fyra styrelseledamöter för en tid av 2 år
- en-tre suppleanter för en tid av 1 år
- två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år
- Val av valberedning och valberedningens sammankallande
- Motioner
- Övriga frågor
- Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för det kommande året samt eventuella övriga förslag från styrelsen skall senast en vecka före årsmötets hållande finnas tillgängliga på Sällskapets hemsida samt genom styrelsens försorg och på Sällskapets bekostnad skickas per post eller e-post till medlem som så begär senast två veckor innan årsmötet.
Valberedningens förslag avseende val av funktionärer skall genom styrelsens försorg senast två veckor innan årsmötets hållande finnas tillgängligt på Sällskapets hemsida samt genom styrelsens försorg och på Sällskapets bekostnad skickas per post eller e-post till medlem som så begär. Valberedningens förslag skall vara utformat i enlighet med vad som anges i den vid var tid gällande instruktionen för valberedningens arbete.

Mom 6 Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt möte när minst 10 procent av medlemmarna så begär eller när andra omständigheter så motiverar.
Kallelsen skall sändas ut enligt § 7 Mom 2 och mötet är beslutsmässigt enligt § 7 Mom 3.
 
   
§ 8 Stadgeändring
  Förslag om ändring av dessa stadgar får tas upp till avgörande endast vid ordinarie årsmöte, dock under förutsättning att medlemmarna delgivits ändringsförslaget i samband med kallelsen till årsmötet. För godkännande av ändringsförslag erfordras minst 2/3 majoritet av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
   
§ 9 Sällskapets upplösning
  Beslut om Sällskapets upplösning är giltigt endast om två på varandra följande allmänna möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 majoritet av de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt detsamma, samt medlemmarna delgivits frågans upptagande senast fyra veckor före mötets hållande.
Sedan Sällskapets upplösning beslutats åligger det styrelsen att på bästa sätt realisera Sällskapets tillgångar och sedan all veterlig skuld betalts, överlämna behållningen till något ändamål som ligger Sällskapet nära.