Om Svenska Marathonsällskapet

Kom med i vår löpargemenskap

Alla är välkomna i vår unika förening. Det spelar ingen roll om du springer maraton eller inte, det är löparglädjen och gemenskapen som är det viktiga. Vår gemensamma nämnare runt om i vårt land är att vi tycker om att springa.

Medlemmar i Sällskapet får 5 nummer per år av medlemstidningen Marathonlöparen. Som medlem får man också rabatter hos våra samarbetspartners och på olika lopp.

Hur blir jag medlem?

 • Börja med att skicka ett mail med namn, adress och e-postadress till medlemssekreteraren
 • Betala därefter in medlemsavgiften 300 kr till plusgiro 8 26 07-3
 • Boende på samma adress som annan medlem, s k familjemedlem, betalar 100 kr. Då ingår inte Marathonlöparen.
 • Om du också vill prenumerera på Runner’s World betalar du totalt 690 kr

Mail till: medlemssekreterare@marathonsallskapet.se

Medlemsförmåner
Alla medlemmar i Svenska Marathonsällskapet får rabatt hos våra partners:

Rabatterna gäller på ordinarie priser både i butiker och i webbshoparna  – dock ej på elektronik.
Rabattkoderna skickas ut till alla medlemmar i medlemsbrev.

Svenska Marathonsällskapets syfte:

Svenska Marathonsällskapet är en kamratförening för löpare. Alla med intresse för långlöpning kan bli medlemmar. Man behöver alltså inte ha fullföljt ett maratonlopp för att bli medlem.

Vårt motto: Löparglädje är vår ledstjärna!

Sällskapet vill med olika aktiviteter främja och bredda intresset för långdistanslöpning och olika tävlingsformer som maraton, ultralopp, backyard ultra. Vi ger ut tidningen Marathonlöparen och delar ut olika utmärkelser för antalet genomförda maraton/ultralopp.

Ledamöter

Karin Norden
Monica Engkvist
Katarina Dunder
Annika Ahlberg
Mattias Ekman
Mats Liljegren
Ola Bryngelson
Peter Svensson
Marita Modess

 Suppleanter

Micael Lindqvist 
Josefine Bonde
Fredrik Wachsner
Christina Wainikka

Utskicksansvarig

Josefine Bonde

Revisorer

Jarl Åkerlund
Annika Rosengren
Kjell Kvarfordt

Valberedning

Tommy Lacandler
Jan Ternhag
Robert Olden

 

Ordförande, medlemssekreterare
Vice ordförande, samordnare ambassadörer
Sekreterare
Kassör
Utmärkelseansvarig
Redaktör och ansvarig utgivare Marathonlöparen 
Leverantörs- och sponsorkontakter
Hemsidan
Skribent Marathonlöparen

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

 

 Sammankallande

Anders ForseliusLjusdal072-978 25 90 / anders.forselius@gmail.com
Micael LindqvistVärnamo070-244 66 96 / micael.s.lindqvist@gmail.com
Jerker SternelandAvesta070-088 12 40 / sterneland@hotmail.com
Christer SvenssonVäxjö076-304 22 23 / christersvensson691215@gmail.com

Svenska Marathonsällskapets ambassadörer

Svenska Marathonsällskapets ambassadörer finns på flera orter ute i landet. De är föreningens ansikte utåt och har som uppdrag att i alla sammanhang sprida information om Sällskapet, värva nya medlemmar och verka för gemenskap för dem som redan är medlemmar.

Eftersom vi är en rikstäckande förening behöver vi vara många som är ute och berättar om Sällskapet. Ambassadörer blir på så vis styrelsens förlängda arm ute på lopp och i andra sammanhang.

Ambassadörerna är intresserade av och engagerade i maraton- och ultralöpning och har mycket erfarenheter av och kunskaper om långlöpning.

Har du frågor, vill ha information eller framföra något så är det bara att fånga in en ambassadör på till exempel ett lopp eller ta kontakt via mail eller telefon. Vilka som är våra ambassadörer ser du här nedanför.

 • Du kan hämta, skriva ut och läsa stadgarna här!


Reviderade stadgar antagna vid årsstämman den 10 april 2021.

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet (Sällskapet)

§1 Syfte
Sällskapet har till syfte:

– Att utgöra en politiskt och religiöst obunden ideell kamratsamman- slutning av långdistanslöpare och intresserade i syfte att bredda intresset för långdistanslöpning i allmänhet och maraton- och ultralöpning i synnerhet.

– Att genom olika utmärkelser stimulera medlemmarna att deltaga i maraton- och ultralopp på olika orter i Sverige och i olika länder.

§ 2 Medlemskap
a)  Att bli medlem
Medlem i Sällskapet kan den bli som visar ett intresse för maraton- och ultralöpning. Medlemskap tecknas genom ett skriftligt meddelande, exempelvis per e-post, till Sällskapets medlemssekreterare samt genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften.

b)  Hedersmedlemmar
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Sällskapet kan på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

c)  Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet, gör skriftligen anmälan därom till Sällskapets styrelse.

d)  Uteslutning
Medlem som brutit mot dessa stadgar eller handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet. Uteslutning får dock inte ske förrän medlemmen skriftligen underrättats av styrelsen. Medlemmen har därefter att inom 21 dagar, räknat från den dag Sällskapets underrättelse avsändes, skriftligen till Sällskapets styrelse inkomma med yttrande i ärendet.

§ 3 Medlemsavgift
a)  Inbetalning av medlemsavgift
Ordinarie medlem erlägger en årlig medlemsavgift, som fastställes av årsstämman. En lägre avgift, som också fastställes av årsstämman, utgår för familjemedlemmar. En familjemedlem måste ha samma bostadsadress som den ordinarie medlem som betalar full medlemsavgift. Familjemedlemmar erhåller inte något eget exemplar av Sällskapets medlemstidning Marathonlöparen. Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 31 januari för det år avgiften avser.

b)  Ej erlagd medlemsavgift
Medlemskapet anses förfalla om medlemmen inte erlägger den av årsstämman fastställda medlemsavgiften inom två (2) veckor efter påminnelse.

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 5 Styrelsen
a)  Styrelsens uppdrag
Styrelsen skall verka för Sällskapets framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen samt på ett rationellt sätt handha Sällskapets administration.

b)  Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och ytterligare åtta (8) ledamöter samt fyra (4) suppleanter. Samtliga väljs vid årsstämman av och bland röstberättigade medlemmar för den period som framgår av § 7 punkt g).

c)  Styrelsens arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna skall fördelas bland ledamöterna enligt styrelsens bestämmande på sådant sätt att Sällskapets intressen tillvaratas på effektivast möjliga sätt samtidigt som kontakten med medlemmarna säkerställs. Om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger bör arbetet med de grundläggande uppgifterna fördelas enligt punkt g) nedan.

d)  Fördelning av arbetsuppgifter
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, medlemssekreterare, kassör och samordnare för ambassadörer. Poster som redaktör, utmärkelseansvarig, ansvarig för hemsidan, ansvarig för sociala medier, ansvarig för sponsorer o s v, kan utses inom styrelsen bland ledamöter och suppleanter. Dessa poster kan också innehas av personer utanför styrelsen. Dessa personer ska informeras om när styrelsemöten hålls och ha rätt att närvara vid dessa.

e)  Styrelsesammanträden
Styrelsen är skyldig att sammanträda när ordföranden anser att behov därtill föreligger eller när minst två av de ordinarie styrelseledamöterna så begär. Kallelse med förslag till dagordning till styrelsesammanträde skall normalt vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast en vecka före sammanträdets hållande. Samtliga suppleanter ska få samma information, kallas till och ha rätt att delta på styrelsemötena så som ledamöterna.

f)  Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, ordföranden inräknad, är närvarande, förutsatt att samtliga ledamöter är kallade till styrelsesammanträdet. Styrelseledamot kan även delta i styrelsens sammanträden på distans genom lämpligt kommunikationsmedium. Suppleant kan träda in för ledamot som är frånvarande.

Styrelsesammanträde kan även avhållas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna. Protokollet skall undertecknas av var och en av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av styrelsesammanträde i denna ordning är att samtliga ledamöter biträder de beslut som fattas.

g)  Styrelsens befattningar
Ordföranden är Sällskapets officiella representant. Ordföranden är också sammankallande till styrelsesammanträden och skall leda styrelsens arbete och övervaka stadgarnas efterlevnad.

Vice ordföranden skall vid förfall för ordföranden utföra de arbetsuppgifter som normalt utförs av ordföranden enligt punkt g) Ordföranden ovan.

Sekreteraren skall:

 • Föra protokoll vid styrelsens sammanträden
 • Förvara protokoll över styrelsens sammanträden


Medlemssekreteraren skall
:

 • Svara för handhavandet av Sällskapets medlemsregister och sörja för att detta kontinuerligt uppdateras.
 • Svara för att material via detta register på ett billigt och effektivt sätt kan utgöra underlag för distribution.
 • Samarbeta med kassören och påminna medlemmar om förfallna årsavgifter.
 • Svara för distributionen av Sällskapets tidning.


Kassören skall
:

 • Uppbära alla avgifter och anslag
 • Verkställa utbetalningar
 • Handha Sällskapets räkenskaper och upprätta årsbokslut
 • Samarbeta med medlemssekreteraren angående förfallna årsavgifter och i frågor avseende medlemsregistret.


Samordnaren för ambassadörerna skall:

 • Vara ambassadörernas representant i Sällskapets styrelse
 • Verka för att ambassadörerna fullgör sina uppgifter enligt uppdrag
 • Verka för att rekrytera nya ambassadörer.


Redaktören skall
:

 • Verka för att Sällskapets tidning utkommer med det stipulerade antal nummer per år som bestäms av styrelsen
 • Fortlöpande informera styrelsen och ansvarig utgivare om tidningens innehåll.


Utmärkelseansvarig skall
:

 • Svara för att listor förs över vilka som erhållit Sällskapets utmärkelser
 • Svara för lagerhållningen av Sällskapets utmärkelser
 • Svara för försäljning till medlemmarna av Sällskapets utmärkelser till de priser som fastställts av styrelsen


§ 6 Revision

Sällskapets räkenskaper skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra veckor innan årsstämman. Revisionsberättelsen ska vara avlämnad till styrelsen senast två veckor innan Sällskapets årsstämma. Revisionen skall omfatta de ekonomiska räkenskaperna och årsbokslutet samt styrelsens förvaltning av sitt uppdrag i övrigt, speciellt i relation till av årsmötet godkänd verksamhetsplan och budget.

§ 7 Årsstämma
Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad.

a)  Kallelse till årsstämman
Styrelsen är skyldig att sända ut kallelse till Sällskapets medlemmar senast sex veckor före årsstämman genom utlysande på Sällskapets hemsida samt, om möjligt, även genom utlysande i Sällskapets tidning och/eller genom e-postutskick till samtliga medlemmar med känd e- postadress.

b)  Årsstämmodokument
Senast två veckor före årsstämmans hållande, skall följande dokument finnas tillgängliga på Sällskapets hemsida:

 • styrelsens verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
 • förslag till dagordning
 • förslag till verksamhetsplan
 • förslag till budget
 • förslag till medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret


Dessutom skall revisorernas berättelse, eventuella övriga förslag från styrelsen samt inkomna motioner finnas tillgängliga.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Medlem som så begär, ska genom styrelsens försorg och på Sällskapets bekostnad, få handlingar sig tillsända per post eller e-post.

c)  Valberedningens förslag
Valberedningens förslag avseende val av funktionärer skall genom styrelsens försorg senast två veckor innan årsstämmans hållande finnas tillgängligt på Sällskapets hemsida. Medlem som så begär, ska genom styrelsens försorg och på Sällskapets bekostnad, få handlingar sig tillsända per post eller e-post.

d)  Motioner
Samtliga medlemmar äger motionsrätt till årsstämman. För att en motion ska kunna tas upp till behandling vid årsstämman skall motionen skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämmans hållande. Inkomna motioner skall genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida senast två veckor före årsstämmans hållande. Styrelsen skall därvid ange huruvida styrelsen yrkar avslag eller tillstyrkande av de motioner som inkommit.

e)  Rösträtt
Årsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Rösträtt äger samtliga medlemmar som erlagt den gällande medlemsavgiften senast en vecka före årsstämman. Rösträtt har även hedersmedlemmar.

f)  Begränsning av omval
Antalet år för en person att inneha posten som Sällskapets ordförande, är begränsat till sex (6) år. Om synnerliga skäl föreligger kan årsstämman besluta om förlängning av ett (1) år.

g)  Årsstämmans innehåll
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 • 1)  Öppnande av årsstämman
 • 2)  Fastställande av röstlängd för årsstämman
 • 3)  Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
 • 4)  Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte årsstämmans ordförande justera protokollet
 • 5)  Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
 • 6)  Fastställande av dagordningen
 • 7)  Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
 • 8)  Revisorernas berättelse
 • 9)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid som revisionen avser. Styrelseledamöter kan inte delta i beslut om ansvarsfrihet
 • 10)  Godkännande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • 11)  Godkännande av budget för det kommande verksamhetsåret
 • 12)  Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
 • 13)  Val av funktionärer
 • –  ordförande för en tid av ett (1) år
 • –  fyra styrelseledamöter för en tid av två (2) år
 • –  fyra suppleanter för en tid av ett (1) år
 • –  två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år
 • 14)  Val av valberedning och valberedningens sammankallande. Valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter varav en sammankallande
 • 15)  Förslag från styrelsen
 • 16)  Motioner
 • 17)  Övriga frågor
 • 18)  Årsstämmans avslutande


h)  Extra årsstämma

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsstämma när minst 10 procent av medlemmarna så begär eller när andra omständigheter så motiverar.

Kallelsen skall sändas ut enligt § 7 punkt a) och årsstämman är beslutsmässigt enligt § 7 punkt e).

§ 8 Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar får tas upp till avgörande endast vid ordinarie årsstämma, dock under förutsättning att medlemmarna delgivits ändringsförslaget i samband med kallelsen till årsstämman. För godkännande av ändringsförslag erfordras minst 2/3 majoritet av de vid årsstämman närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 9 Sällskapets upplösning
Beslut om Sällskapets upplösning är giltigt endast om två på varandra följande årsstämmor, varav minst ett skall vara ordinarie årsstämma, med minst 2/3 majoritet av de vid respektive årsstämma närvarande medlemmarna biträtt detsamma, samt medlemmarna delgivits frågans upptagande senast sex veckor före årsstämmans hållande.

Sedan Sällskapets upplösning beslutats åligger det den avgående styrelsen att på bästa sätt realisera Sällskapets tillgångar och sedan all veterlig skuld betalts, överlämna behållningen till något ändamål som ligger Sällskapet nära.

Medlemmar i Svenska Marathonsällskapet får rabatt hos våra partners:

Runner’s Store | Löplabbet | Runner’s World | Springtime | Gococo

Butikerna lämnar rabatt på alla varor som är till ordinarie pris – dock ej elektronik. Rabatterna gäller för köp både i butiker och i webbshop.

Runner’s World lämnar rabatt på prenumeration.
Springtime lämnar rabatt på vissa löparresor.
Gococo lämnar rabatt på strumpor.

Rabattkoder skickas till alla medlemmar i medlemsbrev.

Vår hemsidan har funnits på nätet sedan år 2000.

År 2000 startades Svenska Marathonsällskapets hemsida. Den har funnits i olika form och administrerats av några kunniga webmasters.
Mellan 2000 och 2006 var hemsidan hårdkodad och sköttes av Oscar Westerlund.
2007 tog Peter Lembke över och han använde Joomla för att administrera hemsidan.
2010 tog Jan Ternhag hand om hemsidan. Han använde till att börja med att hårdkoda hemsidan.

Från 2018 har hemsidan skötts med WordPress.

FrånTillWebmasterTeknik
2018Jan TernhagWordPress
20102018Jan TernhagHårdkodad
20072009Peter LembkeJoomla
20002006Oscar WesterlundHårdkodad

1)

Valberedningen väljs årligen vid Svenska Marathonsällskapets (”Sällskapet”) årsmöte. Till valberedningen kan bara medlemmar i Sällskapet väljas. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende gentemot styrelsen.

2)

Valberedningen ska normalt bestå av minst två* ledamöter valda av årsmötet, varav en sammankallande.  Undantagsvis kan årsmötet ge styrelsen i uppdrag att utse en eller flera ledamöter till valberedningen.

3)

Den sammankallande ledamoten ansvarar för att i god tid ta reda på vilka förtroendevalda som ska väljas på årsmötet.

4)

Valberedningen ska redovisa sitt förslag till förtroendevalda senast två veckor före årsmötet. Förslaget ska genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida och skickas per post till medlem som så begär.

5)

Förslag på nya förtroendevalda ska innehålla en kort presentation av de personer som föreslås nyväljas. För varje föreslagen förtroendevald ska det även redovisas det antal år som hon/han ska väljas på. I förslaget ska även anges namnen på de förtroendevalda vars mandatperiod löper till ett kommande årsmöte och som således inte är föremål för omval.

6)

Namnen på valberedningens ledamöter ska så snart som möjligt efter årsmötet genom styrelsens försorg publiceras på Sällskapets hemsida. E-postadresser till samtliga ledamöter (alternativt en gemensam e-postadress till hela valberedningen) ska anges. Därutöver ska telefonnummer till åtminstone valberedningens sammankallande anges.

 

* Dessa riktlinjer antogs av årsmöte 2015. Gällande stadgar som antogs 2021 anger att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.

GDPR
Dokumentation av Svenska Marathonsällskapets hantering av personuppgifter.

Informationen vänder sig till dig som är medlem i Svenska Marathonsällskapet eller som under åren mottagit någon av våra utmärkelser.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, födelseår, datum för betalning av medlemsavgiften.

Vi hanterar följande personuppgifter:
När du anmäler att du vill bli medlem eller anmäler ändring av dina kontaktuppgifter hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Födelseår
 • Medlemstyp (enbart Marathonlöparen, Runner’s World + Marathonlöparen, familjemedlem utan medlemstidning)
 • År då medlemskapet började

 

Vi lägger till uppgifter om datum för betalning av medlemsavgiften för att kunna hantera din typ  av medlemskap.

När du ansöker om utmärkelse hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Utdelade utmärkelser och år för utdelande

 

Vi lägger också till uppgifter om betalning av utmärkelse.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som medlem
 • Hantera betalning för medlemskap och utmärkelse
 • Kunna skicka ut medlemstidningen Marathonlöparen och eventuellt Runner’s World
 • Publicera meddelande om utmärkelse på hemsidan och i medlemstidningen Marathonlöparen
 • För regelbunden kommunikation med dig som medlem
 • Sammanställa statistik

 

Rättslig grund för hantering:
Fullgörande av avtal:

 • när vi enligt överenskommelse distribuera medlemstidningen Marathonlöparen och eventuellt Runner’s World till dig och hanterar inkommen betalning från dig


Berättigat intresse
:

 • när vi använder uppgift om födelseår i kombination med namn för att identifiera dig som medlem
 • när vi använder uppgifter om utmärkelser för att ta fram statistik


Lagringstid
:
Vi sparar dina uppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 12 månader för möjligheten att skicka ut meddelande om förnyelse av medlemskap.
Uppgifter om betalningar sparas i bokföringen till den gallras.
Uppgifter om utdelade utmärkelser sparas tills du begär att de raderas.

Dina rättigheter:
Du har rätt att

 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig
 • ta del av de uppgifter om dig som vi hanterar
 • begära att vi raderar de uppgifter om dig som vi hanterar
 • invända mot att vi hanterar uppgifter där vi anser oss ha ett berättigat intresse.


Delning av personuppgifter
:
Vi delar dina personuppgifter med Runner’s World för utskick av medlemstidningen Marathonlöparen och Runner’s World. De personuppgifter vi delar är endast aktuella namn- och adressuppgifter inför utskick av tidskrifterna enligt överenskommen medlemstyp.